Töm säcken

Vi behöver minska mängden avfall som går till förbränning genom att återbruka och återvinna mer. För att nå dit behöver vi hjälpas åt. Under våren 2022 startade vi med konceptet "Töm säcken" på vissa av vår återvinningscentraler och i februari 2023 skall konceptet vara fullt infört på alla våra återvinningscentraler i våra tre ägarkommuner. 

Tillsammans med dig minskar vi avfallet!

"Töm säcken" innebär att vi slutar ta emot dina säckar med blandat och osorterat avfall på våra återvinningscentraler. Det betyder att allt avfall måste sorteras ut och läggas synligt i rätt container för att kunna återvinnas på rätt sätt. 

Säckarna kan användas för att frakta avfallet från ditt hem, men du får sedan inte slänga säcken i en container. Detsamma gäller förslutna kartonger eller liknande. Genom att göra sortering redan när du packar in avfallet i bilen kan besöket på återvinningscentralen gå smidigt.

Det slängs alldeles för många saker som skulle kunna återvinnas och återbrukas och vi uppskattar att 70% av säcken är felsorterad och eldas upp i onödan. Tillsammans med dig kan vi förändra detta!

 

Så gör du för att tömma säcken

Det underlättar om du sorterar ditt avfall hemma när det uppstår. Planera ditt besök till vår återvinningscentral. Om du åker bil kan du packa sakerna i den ordning containrarna står på vår återvinningscentral. När du är på plats skall du lägga rätt sak på rätt plats. Det finns även bord tillgängliga där du kan sortera ditt avfall. 

Hur skall jag tänka när jag sorterar?

  1. Måste det slängas? Lämna till second hand, sälj, renovera eller skänk bort.
  2. Är det matavfall? Lägg det i matavfallspåsen och kärlet du har hemma så kan vi återvinna det till biogas och biogödsel. Vi tar inte emot matavfall på våra återvinningscentraler.
  3. Är det farligt avfall? Lämna det vid mottagningen för farligt avfall på din återvinningscentral.
  4. Får det plats i en soppåse? Tandborstar, dammsugarpåsar etc. får plats i soppåsen i kärlet du har hemma. Större saker som inte får plats tar du med till vår återvinningscentral. 

Vår personal finns alltid på plats och kan hjälpa dig om du är osäker på hur något skall sortera.

 

Mål - mer avfall till återbruk och återvinning

Vårt mål är att halvera mängden avfall som går till förbränning. Mer material till återbruk och återvinning gynnar både miljön och ekonomin. 

Vanliga frågor och svar

Varför skall jag tömma säcken på återvinningscentralen?

Vi måste återanvända och återvinna mer för en hållbar framtid.

Endast en tredjedel av avfallet är rätt sorterat. 

Att förbränna avfall är dyrt och belastar miljön.

När börjar detta gälla?

Den 1 mars började vi med säckstopp på Mörrums återvinningscentral. Den 2 maj körde vi igång på Tubbaryd och Hällaryds återvinningscentraler. Den 1 oktober startade vi säckstoppet på Olofströms återvinningscentral. I februari 2023 kommer turen till Sölve återvinningscentral. Vi ber dig redan nu att börja tömma säcken (och annat emballage som lådor och påsar).

Måste jag sortera?

Du som konsument är, enligt Avfallsförordningen, med stöd i Miljöbalken, skyldig att sortera ditt avfall och lämna det till ett insamlingssystem. Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna så att resurserna tas tillvara på bästa sätt. 

Vad gör jag med mina tömda säckar?

Bäst är om du kan återanvända din säck. Annars kan du lämna din säck till energiåtervinning (i brännbart containern). En sopsäck räknas inte som en plastförpackning utan den energiåtervinns istället.

Blir det billigare för mig när jag sorterar mer?

Nej det blir inte billigare, men det blir dyrare om vi alla fortsätter att slänga material som kan återbrukas och återvinnas. 

Då slänger jag säckarna i skogen istället!

Att slänga skräp i naturen är olagligt. Den som gör det begår en brottslig handling som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Då åker jag till en annan återvinningscentral så jag slipper sortera!

Vi börjar med säckstoppet på Mörrums återvinningscentral, och vi har fortsatt även på Tubbaryd och Hällaryds återvinningscentraler. Efterhand kommer under det kommande året införs säckstoppet på alla våra återvinningscentraler.

Gäller säckstoppet allt avfall?

Det finns undantag där avfallet alltid skall lämnas i väl förslutna säckar.

  • Invasiva växter skall förpackas väl i förslutna säckar.
  • Sågspån, isolering, frigolitkulor, damm och annat flyktigt material
  • Asbest skall alltid plastas in och vara väl förslutet. Kan endast lämnas i Mörrum.
  • Fiskenät måste förpackas väl i förslutna säckar (endast fiskenät för privat bruk).

Dessutom skall alla kläder och textilier som lämnas i Human Bridge-behållarna läggas i hopknutna påsar eller säckar.

Kattsand och spån från smådjursburar förpackas i väl i sluten påse och lämnas i ditt restavfallskärl. Du får inte ta med kattsand och spån från smådjursburar till din återvinningscentral.

Kan jag betala för att slänga osorterat?

Alla invånare är skyldiga att sortera sitt avfall enligt lag och det går inte att betala sig från skyldigheten att sortera sitt avfall på återvinningscentralen.