Kvalitetssäkrad vattenrening

VMAB får fortsatt tillstånd att släppa ut behandlat lakvatten till Mörrumsån.

VMAB bygger ut för kvalitetssäkrad vattenrening

VMAB får, efter att Mörrums avloppsreningsverk stänger den 31 december 2017, fortsatt tillstånd att släppa ut behandlat lakvatten till Mörrumsån.
Detta enligt beslut av Mark och miljödomstolen. VMAB förbereder nu förstärkning av reningsprocessen med utbyggnad av bland annat Laquafilter, ett filtreringssystem för vattenrening.
VMAB har under flera år utrett alternativ för att hitta en lösning på lakvattnets slutdestination. Idag leds det förbehandlade lakvattnet till Mörrums avloppsreningsverk men eftersom reningsverket ska stängas måste en annan utsläppspunkt hittas.

Flera steg i reningen

– Vattnet genomgår flera reningsmoment. Först genom en sedimenteringsdamm som är försedd med en skärmvägg för optimal uppehållstid innan det pumpas vidare till ett Laquafilter och vidare till luftningsdamm med skärmvägg. Därifrån går vattnet vidare till våtmark med biologisk rening med växtzoner. Provtagning sker kontinuerligt för att säkerställa vattenkvaliteten och det man tittar på är att mätresultaten inte överstiger vårt tillstånd. Vattnet analyseras på laboratorium dit vi skickar våra vattenprover, säger Stefan Järlemyr, VMAB. Sedimentering är en metod för att rena lakvatten där man låter vattnet passera en bassäng. När strömmen blir obefintlig sjunker medföljande partiklar till botten där de kan samlas upp av skärmväggar som tvingar vattnet att ta så lång väg som möjligt genom dammen.

Hög vattenkvalitet

Efter samtliga reningssteg inom anläggningen kan det behandlade vattnet jämställas med kommunalt dagvatten. – Efter all rening håller lakvattnet bättre kvalitet än dagvattnet från en större parkering. Vi har genomfört ett stort arbete under den här tiden,där olika behandlingsmetoder och slutmottagare har analyserats och utvärderats, säger Stefan Järlemyr. En stor betydelse för vattnets kvalitet har också den minskade mängden lakvatten. – Lakvattenmängden från anläggningen kommer att minska till närmare hälften då sista deponin är sluttäckt år 2023, säger Stefan Järlemyr.