Mörrums avfallsanläggning

Det mesta av det avfall vi tar hand om genomgår sortering och återvinning. 

Vad händer med avfallet?

 

Sortering av verksamhetsavfall

Det mesta av det avfall vi tar hand om genomgår sortering och återvinning. Allt blandat verksamhetsavfall sorteras i en sorteringshall, där vi tar hand om bland annat trä- och brännbart avfall, återvinningsfraktioner som metallskrot och wellpapp, viss deponirest och ibland mer specifika fraktioner.

Sluten kompostering av hushållsavfall

Hushållsavfallet kommer till oss i fraktionerna matavfall och restavfall. Restavfallet transporteras vidare till förbränning, medan matavfallet omvandlas till fordonsgas i vår biogasanläggning genom en torrötningsmetod. Det innebär att matavfallet rötas i den konsistens som det har när det kommer till oss. Matavfallet blir till fordonsgas på 27 dagar.

Anläggningen i Mörrum har öppet måndag–fredag 07.00–16.00

På anläggningen finns idag följande verksamheter

  • Mottagning av hushållsavfall
  • Sortering av verksamhetsavfall
  • Sluten kompostering av organiskt hushållsavfall
  • Mellanlagring av avfall
  • Återvinningscentral för privatpersoner
  • Kompostering av trädgårdsavfall
  • Behandling av oljeförorenade massor
  • Lokal lakvattenbehandling
  • Deponigasutvinning

Mellanlagring av avfall

Återvinningsmaterial, elavfall och farligt avfall från privatpersoner mellanlagras för transport till vidare behandling.

Återvinningscentral för privatpersoner

Återvinningscentralen är avsedd för sorterat grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Även förpackningar går att lämna här.

Kompostering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall flisas/krossas och komposteras i stackar. Den färdiga komposten blir till utmärkt jordförbättring.

Behandling av oljeförorenade massor

Oljehaltigt slam avvattnas i en slambassäng. Oljehaltiga massor behandlas biologiskt på en tät asfaltsplatta. Vatten från både bassäng och platta leds till en oljeavskiljare. De färdigbehandlade massorna används som konstruktionsmaterial. Om massorna klassas som farligt avfall går de beroende på oljehalt till godkänd destruktionsanläggning.

Lokal lakvattenbehandling

Lakvatten uppstår vid deponering av avfall. Det består av regnvatten samt inträngande grundvatten. Allt lakvatten omhändertas för lokal behandling genom långtidsluftning. Under sommarhalvåret används behandlat lakvatten för bevattning av energiskog. Därefter skickas lakvattnet till Mörrums reningsverk för ytterligare rening.

Deponigasutvinning

Vid nedbrytning av tidigare deponerat organiskt avfall bildas metangas. Denna gas omhändertas genom olika uppsamlingssystem i deponin. Gasen används som uppvärmning av bolagets lokaler.

NYTT 2021 - Avslutad mottagning av schaktmassor på Mörrums avfallsanläggning

Schaktmassor kommer inte längre att tas emot på Mörrums avfallsanläggning fr.o.m. 2021-01-01.
Beslutet baseras på att vi har förändrade förutsättningar för mottagning på vår anläggning i Mörrum.

Vi tar fortfarande emot schaktmassor på våra ÅVC

Ni som har företagskort: Vi kommer fortsatt ta emot schaktmassor på våra Återvinningscentraler och
ni kan fortsätta lämna mindre mängder där precis som tidigare.