Oljehaltigt avfall

Avfallsdeklaration

En avfallsdeklaration ska fyllas i och skickas till VMAB senast kl 12 arbetsdagen innan önskad leverans av oljehaltigt slam. 

Återkoppling på leveransen kommer senast kl 16 samma dag såvida avfallet är enkelt att bedöma. Om så inte är fallet kan återkopplingen dröja en arbetsdag till.

Följande slam tas emot i VMAB:s oljeavskiljaranläggning:

  • Vattenbaserad tvättvätska
  • Slam från slamavskiljare
  • Gatubrunnsslam (dagvatten)

Observera att slam från oljeavskiljare samt oljeförorenade massor ej tas emot.

Vid ankomst till VMAB ska avfallsdeklaration och transportdokument lämnas i vågen. Är inte denna korrekt ifylld kommer avlämning av materialet ej vara möjligt. En lots ska alltid vara med vid tippning av avfallet i slambassängerna och en okulär bedömning av avfallet görs. Om lots anser att avfallet inte stämmer med det som har angetts i avfallsdeklaration så avbryts tippningen omedelbart.

Observera att tippning är alltså ej tillåtet utan närvaro av lots.

Behandling av oljehaltigt slam

Oljehaltigt slam avvattnas i en slambassäng där tyngre partiklar sedimenterar. Vattenfasen leds vidare till en slamavskiljare där ytterligare sedimentering sker. Därefter följer ett reningssteg där oljan avskiljs och efter det filtreras metallerna bort. Det renade vattnet leds vidare till lakvattenbassängerna där vidare rening sker.

Nedladdningsbar fil