Latrin och slam

Här kan du läsa om vad som gäller för latrin och slam

Jourtelefon vid akuta slamärenden: 0702-25 85 79

Pris jourtömning 

Pris jourtömning Karlshamn kommun  
Trekammarbrunn 7 635 kr inkl. moms
Sluten tank 8 110 kr inkl. moms
Minireningsverk 8 150 kr inkl. moms

 

Pris jourtömning Olofströms kommun                               
Trekammarbrunn 7 200 kr inkl. moms
Sluten tank 7 655 kr inkl. moms
Minireningsverk 7 690 kr inkl. moms
   
   
Pris jourtömning Sölvesborgs kommun   
Trekammarbrunn  4 830 kr inkl. moms
Sluten tank  5 130 kr inkl. moms
Minireningsverk  5 155 kr inkl. moms

Latrin

Latrin uppkommer i bland annat utedass och torrklosetter. Vi tillhandahåller engångsbehållare som hämtas varannan vecka. Fritidsboende har hämtning tio gånger under sommarhalvåret, vecka 18–36 eller vecka 19–37.

Följande gäller för hantering av latrin

  • Vid hämtningen skall latrinkärlet placeras vid tomtgräns.
  • Latrinkärlen får fyllas till max 75 % av volymen.
  • I kärlet för latrin får avföring och toalettpapper läggas. Det är inte tillåtet att slänga produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops och plast eftersom detta stör efterbehandlingsprocessen. Plastsäckar får inte användas i latrinkärlet.
  • Kostnaden för latrinhämtning framgår av respektive kommuns renhållningstaxa.
  • Hanteringen av latrin kommer av arbetsmiljömässiga skäl att upphöra i framtiden. Felaktigt innehåll i kärlen ställer till problem för personalen som arbetar med tömningen av kärlen, reningsverkets processer och inte minst vår miljö. Felaktigt innehåll kan även fastna vid tömning av kärlen, när latrinen sugs ur tömningsmaskinen och när latrinen pumpas in i reningsverket. Det är också viktigt att latrinen inte innehåller svårnedbrytbara kemikalier som stör processerna i reningsverket.

OBS! Plastpåsar och plastsäckar ska inte användas eller läggas i latrinkärlen, inte heller övrigt hushållsavfall.

Slam

Slam från slamavskiljare, minireningsverk, slutna tankar och fettavskiljare töms av oss på VMAB.
Tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar ska utföras minst en gång per år.
Om du har sluten tank kontaktar du oss när det är dags för tömning. Har du inte beställt tömning av din slutna tank senast utgången av november kommer vi ut och tömmer din slutna tank under december månad. Detta för att tömning ska utföras minst en gång per år om du inte har dispens om annat tömningsintervall.

Vill du ha information om när din slamavskiljare och minireningsverk är planerad att tömmas? Anmäl ditt mobiltelefonnummer eller din e-postadress.
Vill du veta när vi varit och tömt din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank så skickar vi gärna dig ett sms.

Bra att veta

Avloppsanläggningar ska vara lätt åtkomliga. Markera tömingsplatsen med en skylt.
Avståndet till tömningsplatsen från bilens uppställningsplats får vara max 20 meter.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vägen fram till anläggningen är framkomlig för tömningsfordon.

Skärpta arbetsmiljöregler för slamhämtning

Slangdragning vid slamtömning är tungt och kräver dragkrafter högt över de nivåer som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Bland annat gäller att:

  • Långa dragsträckor med slang måste åtgärdas så att arbetet underlättas.
  • Vid lyft av brunnslock får locket inte väga mer än 25 kg.
  • Slambilen får inte skapa fara i trafiken när den står uppställd för slamsugning. Fordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av exempelvis backkrön eller kurva. Chauffören ska inte riskera att bli påkörd.
  • Vid arbete inom fastigheten ska chauffören inte utsättas för, eller utgöra fara för andra, till exempel vid tömning i källare eller trånga utrymmen.
  • Transportvägen ska ha en bredd på minst 3,5 meter. Nedhängande grenar och buskar ska beskäras så att sikten är fri. Även på privat mark måste det finnas utrymme för bilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa annat än vid vändning

Om beställd eller aviserad slamtömning inte kan utföras på grund av för tungt lock tar vi ut en tilläggsavgift enligt kommunens gällande taxa för att tömma slambrunnar med för tungt lock.
Byt ut ditt lock om det väger för mycket, så undviker du onödiga avgifter. 

Information kring slam och latrin

Fyll i och beställa slamtömning här

Tömningsintervall
Kontakta oss på 0454 - 593 59 om du behöver snabbare tömning

Tänk på att platsen fram till slamavskiljaren skall vara framkomlig och att anläggningen skall vara märkt.