FAQ

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågor som handlar om återvinning, sophantering och renhållning.

Använd nyckelorden nedanför för att filtrera frågorna efter dina behov.

Frågekategori (field_fragekategori)
Är det sant att alla sopor som hushållen sorterar blandas i sopbilen eller på tippen?

Nej! Det är absolut inte sant. Den bil som tömmer kärlen har fyra olika fack baktill på bilen. Insatskärlet lyft upp ur kärlet och töms i de två övre facken och själva kärlet töms i de två nedre facken. De två olika Maximiljö-kärlen töms dessutom vid olika tillfällen. När sopbilen sedan kommer till VMAB:s anläggning i Mörrum töms de olika avfallsslagen på olika tipplatser.

Sophämtning Soptömning
Hur kan kärl med blandat avfall tömmas i fyrfacksbilen?

Kärlet placeras vid tömningen så att det blandade avfallet enbart kommer i det facket på bilen som är avsett för restavfall.

Sophämtning Sopkärl
Hur kommer det sig att hushållen både ska göra mer jobb och betala mer?

Att de krävs mer jobb av hushållen har sin grund i att regeringen har bestämt att den svenska avfallshanteringen ska förändras. Från att tidigare ha lagt nästan allt avfall på deponi måste vi först och främst försöka minska mängden avfall som uppstår och därefter återanvända, återvinna och kompostera avfallet. För att kunna göra denna förändring måste avfallet delas upp i ”rena fraktioner”, det vill säga det som går att kompostera för sig, ofärgat förpackningsglas som återvinns till nytt ofärgat glas för sig osv. Det är här varje hushåll får dra sitt strå till stacken genom att sortera avfallet redan vid källan, att källsortera. Att det sedan kostar mera beror på att detta nya sätt att omhänderta avfallet kräver fler och kunnigare människor, investeringar i forskning och ny teknik (fyrfackad bil, nya kärl) och inte minst stora informationsinsatser till allmänheten.

Källsortering Kostnad
Varför eldar man inte upp allt avfallet?

Den 1 januari 2002 blev det förbjudet att deponera brännbart avfall och i och med det började flera kommuner att bygga förbränningsanläggningar för sitt avfall, då detta var ett ekonomiskt alternativ. Regeringens och riksdagens mål är dock inte att avfallet ska förbrännas, utan i första hand att det ska återanvändas och återvinnas. Anledningarna till att man satt upp målet att avfallet ska återvinnas snarare än förbrännas är flera, bland annat att återvinning är bättre ur miljöhänsyn än förbränning. Förbränning ger komplexa och svårrenade utsläpp då hushållsavfallet idag räknas som ett av de miljöfarligaste bränslena, dessutom blir 30 % kvar efter förbränningen i form av aska och denna måste läggas på deponi.

Brännbart Sopsortering
Hur stora är fyrfacks-kärlen?

Placerar man de två kärlen sida vid sida blir de ca 2 meter breda och ca 1 meter djupa.

Maximiljö Sopkärl
Hur ska man få plats med två stora kärl på tomten?

Kärlen kan placeras på flera olika sätt. De kan båda placeras vid tomtgränsen eller bara köras fram vid tömningstillfällena med handtagen utåt gatan. Kärlen kan även separeras och placeras på olika ställen. Kanske väljer du att ha kärl 2 som töms oftare vid tomtgränsen och kärl 1 som töms mer sällan runt husknuten för att bara köras fram vid tömningstillfället. Tips att tänka på är att ställa kärl 2 med det komposterbara avfallet på en vädrad och skuggig plats. Detta för att undgå att det luktar illa från kärlet under sommaren.

Framkomlighet Sopkärl
När startar hämtning av trädgårdsavfall?

Under perioden vecka 13-47, beroende på var du bor, erbjuder VMAB hämtning av trädgårdsavfall. Ditt trädgårdsavfall tas omhand och bereds till god och näringsrik kompostjord. Trädgårdsavfallet samlar du i ett 370-liters kärl som hämtas var 14:e dag. Kontakta kundservice, tel 0454-593 59, om du vill beställa hämtning av trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall
När startar sommartömningen?

Hämtning av hushållsavfall vid fritidshus startar vecka 18-19 (beroende på var du bor) och avslutas vecka 36-37. Se vår tömningskalender när ditt kärl töms.

Fritidshus Sommartömning
Vad kostar kompostjord?

Så fort väderförhållandena medger bearbetning av kompostjord, tillhandahåller VMAB jordblandningar för plantering, toppdressing och anläggning. Titta under Tjänster och Jordprodukter så finner du aktuella priser. Kontakta kundservice för beställning, tel. 0454-593 59 eller kundservice@vmab.se.

Kompost
När ska jag ställa ut sopkärlet för tömning?

Ställ ut ditt kärl senast kl 06:00 på tömningsdagen, även röda dagar. Låt det stå till dess att det har blivit tömt. Vi kan arbetar fram till kl. 21:00 med att tömma kärlen.

Soptömning
Vad gör jag om mitt kärl inte har blivit tömt?

Kontakta kundservice, tel. 0454-593 59. Vår kundservice kontaktar då entreprenören. Låt kärlet stå kvar till dess att det har blivit tömt.

Sophämtning Sopkärl Soptömning
Vem ansvarar för rengöringen av sopkärlen?

Enligt föreskrifterna är det du som abonnent som ansvarar för rengöring av kärlet.

Rengöring Sopkärl
Hur ofta töms slamavskiljare och slutna tankar?

Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång om året. Tömningsstället ska vara tydligt uppmärkt. Det är abonnentens skyldighet att se till att vägen är framkomlig.

Slamavskiljare
Vad gör jag om min väg inte är farbar för hämtningsfordonen?

Rulla fram kärlet till tömningsplats på närmaste farbar väg. Om du har problem med att rulla fram kärlet själv, kan entreprenören i vissa fall hämta det mot en avgift beroende på förutsättningarna. Det går också bra att gå ihop med grannarna om gemensamt hämtställe (gäller för en mindre grupp fastigheter). Du är välkommen att kontakta kundservice om du har frågor om tömning eller placering av ditt kärl, tel. 0454-593 59.

Framkomlighet
Hur ser jag till att vägen är farbar?

Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg för hämtningsfordon samt gångväg hålls lätt framkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri. Vallar som läggs upp av snöröjningsfordon ska om möjligt forslas bort före hämtning av avfall. Se till att fri sikt råder, träd och buskage ska hållas klippta och ansade. Se till att röja grenar som kan utgöra hinder för framkomlighet längs vägen. Kontrollera att det finns vändplats om du bor vid en stickväg. Kontrollera om vägen fungerar att köra på för renhållningsfordon och lastbil vid alla årstider. Ta bort stenar som sticker upp och fyll ut ojämnheter i vägbanan.

Framkomlighet
Hur får jag nya papperspåsar till matavfallet?

Papperspåsarna ska endast användas till matavfall. Vid leverans av matavfallskärl får varje hushåll 80 st papperspåsar. Därefter levereras nya papperspåsar vid behov. För villaägare: Fäst en tom papperspåse under locket på kärlet. Hämtpersonalen lämnar då nya papperspåsar när kärlet töms. För boende i flerfamiljshus: Kontakta din fastighetsägare/fastighetsvärd för påfyllnad av papperspåsar.

Matavfall Papperspåsar
Kan jag dela fyrfacks-kärl med grannen?

Det går bra att dela kärl med grannen men det behövs dispens av Miljöförbundet. Kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst, tel 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel), för ansökan om dispens.

Kostnad Maximiljö Sopkärl
Hur sorterar jag papperskassar?

Papperskassar är en förpackning och ska slängas i fraktionen för pappersförpackningar. Pappersfibern kan återvinnas upp till fem till sju gånger innan den är utsliten och förbränns.

Papper
Hur sorterar jag mjukplast?

Som villaägare med Maximiljö-system lägger du mjukplasten i restavfall.

Plast Sopsortering